8.11.11

Αν είσαι πατέρας ή γιος / If you are a father or son

 
 Μπορεί να μην είμαστε ούτε πατέρας ούτε γιος αλλά αυτό το mail που μας έστειλαν δίνει ωραία αφορμή για σκέψη, θα μπορούσε να ισχύει και για μητέρες με κόρες. Συμφωνείτε;
We may not be either father or son, but this mail gives us great food for thought, could be true for mothers with daughters. Do you agree?


 1.    Ο πατέρας μου συνήθιζε να παίζει με τον αδελφό μου και μένα στον κήπο. Η μαμά μας έβγαινε έξω και φώναζε: "θα χαλάσετε το γκαζόν!". Κι εκείνος της απαντούσε: "Δεν μεγαλώνουμε γκαζόν, αγόρια μεγαλώνουμε!" - Harmon Killebrew
1.       My father used to play with my brother and me in the garden. Our mother came out and shouted: "you will spoil the grass!". And he responded to her: "We don’t grow grass, we grow up boys!"  Harmon Killebrew

2.    Υπάρχουν τρία στάδια στη ζωή ενός άνδρα:
Πρώτο στάδιο: να πιστεύει στον Αη-Βασίλη.
Δεύτερο στάδιο: να μην πιστεύει στον Αη-Βασίλη.
Τρίτο στάδιο: να είναι ο ίδιος Αη-Βασίλης. Ανώνυμος
2.    There are three stages in the life of a man:
First step: to believe in Santa Claus.
Second step: do not believe in Santa Claus.
Third
stage: he is Santa Claus. - Anonymous
3.    Το πιο σημαντικό έργο που ένας πατέρας μπορεί να κάνει για τα παιδιά του είναι ν´ αγαπάει τη μάνα τους.  - Theodore M. Hesburgh
3.    The most important task that a father can do for his children is to love their mother. - Theodore M. Hesburgh

4.    Oταν έλθει η εποχή που ένας άντρας αντιλαμβάνεται πως μάλλον ο πατέρας του είχε δίκιο για χιλιάδες πράγματα, συνήθως έχει ο ίδιος ένα γιο που τον θεωρεί λάθος! - Charles Wadsworth
4.    When comes the time that a man realizes that his father probably was right about a thousand things, he usually has a son who considers him wrong! - Charles Wadsworth

5.    Υποτίθεται πως κάθε άντρας μπορεί να γίνει πατέρας. Χρειάζεται όμως κάτι παραπάνω για να γίνει "μπαμπάς". - Ανώνυμος
5.    It is assumed that every man can become a father. But it needs something more to be "daddy." - Anonymous

6      Οταν ήμουν έφηβος 14 ετών, ο πατέρας μου ήταν τόσο αλαζόνας που δεν τον άντεχα λεπτό. Περιέργως, όταν έφτασα τα 21 ένιωσα μεγάλη έκπληξη από το πόσο πολλά κατάφερε να μάθει μέσα σε επτά μόλις χρόνια!  - Μαρκ Τουαίν
6.    When I was 14 years old teenager, my father was so arrogant that I could not afford him for a minute. Strangely, when I got 21 I felt very surprised by how many he managed to learn in just seven years! - Mark Touain

7.    Πραγματικά πλούσιος είναι ο άντρας που έχει παιδιά που τρέχουν να χωθούν στην αγκαλιά του, ακόμα κι όταν τα χέρια του είναι άδεια.  - Ανώνυμος
7.    Truly rich is the man who has children running in his arms, even when his hands are empty. - Anonymous

8.    Δεν έχει τόση σημασία ποιος ήταν αληθινά ο πατέρας μου, αλλά ποιος θυμάμαι εγώ πώς ήταν.  - Anne Sexton
8.    It does not really matter who was really my father, but who I remember how he was. - Anne Sexton

9.    Eίναι όντως αξιέπαινο να πάει ένας πατέρας τον γιο του για ψάρεμα.  Υπάρχει όμως ένα ιδιαίτερο μέρος στον παράδεισο για τον πατέρα, που θα πάει την κόρη του για ψώνια.  - John Sinor
9.    It is indeed commendable to go a father his son fishing.
But there is a special place in heaven for the father to go his daughter for shopping. - John Sinor

10.  Οι καλοί μπαμπάδες δίνουν στα παιδιά τους ρίζες και φτερά. Ρίζες για να νιώθουν πού είναι το σπίτι τους και φτερά για να πετάξουν μακριά ελεύθερα - Jonas Salk
10. The good fathers give their children roots and wings.
Roots to feel where is their home and wings to fly away freely - Jonas Salk
11. Mπαμπάδες, αγαπήστε κι αποδεχτείτε τα μέλη της οικογένειάς σας γι´αυτό που πραγματικά είναι, ακόμα κι αν η προσωπικότητά τους είναι πολύ διαφορετική από τη δική σας. Τα κουνέλια δεν πετούν, οι αετοί δεν κολυμπούν, οι γάτες δεν έχουν φτερά. Σταματήστε τώρα τις συγκρίσεις. Υπάρχει άφθονος χώρος για όλους στο δάσος! - Chuck Swindoll
11.  Daddies, love and accept members of your family for what they really are, even though their personalities are very different from yours. Rabbits do not fly, the Eagles do not swim, cats do not have wings. Stop now comparisons. There is plenty of room for everyone in the forest! - Chuck Swindoll

12. Τα στάδια στη ζωή ενός ανθρώπου:
4 ετών: Ο μπαμπάς μου μπορεί να κάνει τα πάντα!
7 ετών: Ο μπαμπάς ξέρει τόοοσα πολλά!
8 ετών: Ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τελικά και τόσα πολλά.
12 ετών: Ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τι του γίνεται.
14 ετών: Ο πατέρας μου; Ασε καλύτερα!
21 ετών: Ωχ πάλι αυτός μπροστά μου!
25 ετών: Κάτι ξέρει για το θέμα ο πατέρας μου αλλά όχι και πολλά πράγματα.
30 ετών: Θα πρέπει να μάθω τι ξέρει ο πατέρας μου για το θέμα.
35 ετών: Πριν αποφασίσουμε ας ζητήσουμε και τη γνώμη του μπαμπά.
50 ετών: Τι άραγε να πίστευε ο πατέρας γι´αυτό;
 60 ετών: Τελικά ο πατέρας μου είχε τεράστια εμπειρία!
65+ετών: Α, ρε πατέρα! Μακάρι να ζούσες και να μιλούσαμε σήμερα οι δυο μας! Ανώνυμος
12.  The stages in the life of a man:
4 years old: My daddy can do everything!
7 years old: Dad knows soooo manyyyy!
8 years old: My daddy doesn’t know ultimately that much.
12 years old: My daddy knows what he's done.
14 years: My father? Better leave it!
21 years: Oops he appears again in front of me!
25: Something knows about the subject but not much.
30 years: I should find out what my father knows on the subject.
35 years: Before we decide lets ask Dad’s opinion.
50 years: What could father believe about it?
60 years: After all my father had a great experience!
65 + years: Oh, my father! I wish you lived and talked with me right now! - Anonymous

[if]

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Πόσο πάρα πολύ σωστά!!!